Lilinvest.com

Poreski izvještaji | Vođenje knjigovodstva | Finansijski izvještaji
Poslovno planiranje | Poresko planiranje | Biznis planovi | Analize poslovanja
Registracija preduzeca | Radni odnosi | Propisi
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Lilinvest

small logo

Radni odnosi


Zarade

Usluga obračuna zarada i drugih oporezivih isplata obuhvata:

 • obračun zarada za radnike, direktore, osnivače i poreze i doprinose, obustave iz neto zarada
 • obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja, ...), predaja ovih obračuna u socijalano
 • obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi)
 • obračun naknada po ugovorima o djelu, privremenim i povremenim poslovima i slično
 • obračun zakupnina i porez po odbitku na prihod od zakupnina
 • vođenje analitičkog knjigovodstva zarada

Kod svih obračuna, podrazumjeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave i, ukoliko nije drukčije ugovoreno, predaja istih Poreskoj upravi.


Prijava radnika

Kod ove usluge agencija odrađuje i završava cjelokupan posao:

 • izrada ugovora o radu kod zapošljavanja radnika, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu, ugovora o djelu i slično
 • prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika, u Fondu PIO obrasci M-1, M-2
 • prijave potrebe za radnikom i prijava prijema radnika kod Zavoda za zaposljavanje - obrazac E-1 i E-3
 • izrada odluke o izboru kandidata
 • izrada rješenja o godišnjim odmorima, godišnim odmorima radnika i slično
 • izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično
 • upis staža zaposlenim u preduzećima - izrada M-4 obrasca
 • prijave i odjave radnika u Fond zdravstva, obrasci MZ-1,MZ-2 

Lilinvest | Kontakt
©2007 - 2013. LilInvest.com